Nákupní řád internetového obchodu AROBOT – robotické vysavače, robotické sekačky, bazénové vysavače


7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho servisního střediska: AROBOT Ing. Richard Kráčalík Stráně 516 Zlín 760 01. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
7.7. Reklamace lze vyřizovat dvěma způsoby: nejrychlejší způsob vyřízení reklamace je poslat reklamované zboží přímo do příslušného autorizovaného servisního střediska s popisem závady, kopií faktury a záručním listem. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Níže uvádíme kontakty na vybrané autorizované servisy.

  • Robotický vysavač značky CleanMate a iClebo zašlete spolu s popisem závady a se záručním listem nebo s kopií faktur na adresu: BLAKAR trading s.r.o., Kupeckého 843/6, Praha 4, 149 00. Vysavač zasílejte vyčištěný, pokud bude znečištěný budeme Vám účtovat 950,- Kč za vyčištění.  
  • Vyčištěný vysavač značky iRobot zašlete na servisní středisko na adresu: Certus Mercatus s.r.o.
    U Silnice 949/11, 161 00 Praha 6, Areál Westpoint, spolu s popisem závady, se záručním listem a kopií faktury, která Vám byla vystavena. Pokud vysavač nebude vyčištěný budeme Vám účtovat 950,- Kč za jeho vyčištění.  Robotické vysavače iRobot mají zajištěný svoz, kdy si pro Váš reklamovaný vysavač přijede přepravní služba a poté co ho autorizovaný servis iRobot opraví, Vám jej přiveze zpět k Vám domů. Formuláře k vyplnění a objednání svozu najdete na http://www.irobot.cz/podpora.html nebo stačí zavolat na call linku 840 111 220, kde Vám specialisté z oddělení technické podpory poradí, případně můžete poslat e-mail: reklamace@mercatus.cz.
  • Pro ostatní značky robotických vysavačů, robotické sekačky a bazénové vysavače Vám na našem telefonním čísle 602783244 nebo emailu info@arobot.cz rádi sdělíme příslušné servisní středisko.

7.8. Druhou možností je poslat reklamované zboží na adresu Arobot.cz Ing. Richard Kráčalík, Stráně 516, Zlín 760 01 spolu s popisem závady, kopií faktury a záručním listem. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Následně Arobot.cz zajistí opravu zaslaného zboží a e-mailem potvrdí zákazníkovi reklamačním protokolem zahájení opravy. Zásilky s reklamovaným zbožím nezasílejte na dobírku, nebudou přebrány! Proces vyřízení reklamace vyžaduje cca 7 pracovních dní na vyřízení. Termín vyřízení se může také prodloužit. Maximální doba vyřízení reklamace je 30 dní dle zákona č. 634/1992 Sb.
7.9. Záruční doba na robotické vysavače, robotické sekačky, bazénové vysavače je 24 měsíců (pokud není uvedena delší) a začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje na zjevné výrobní vady a nefunkční součásti. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené nevhodným používáním, přetěžováním přístroje, na rozbití nebo narušení přístroje nevhodnou a neopatrnou manipulací nebo použitím nepřiměřené síly a na opotřebení přístroje běžným používáním a čištěním. Na originální příslušenství, neboli spotřební zboží k těmto výrobkům je z důvodu kratší životnosti poskytována záruční doba 6 měsíců od zakoupení výrobku (dle par.616 zákona č. 40/64 Sb.). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním a poškození způsobené nevhodným zacházením.
7.10. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, aby přepravou nemohlo dojít k případnému mechanické poškození zboží vlivem nedostatečného balení. Zboží zasílá spotřebitel do reklamace na vlastní náklady, dodavatel zasílá zboží zpět z reklamace rovněž na vlastní náklady.