Nákupní řád internetového obchodu AROBOT – robotické vysavače, robotické sekačky, bazénové vysavače


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
7.7. Reklamace lze vyřizovat dvěma způsoby: nejrychlejší způsob vyřízení reklamace je poslat reklamované zboží přímo do příslušného autorizovaného servisního střediska s popisem závady, kopií faktury a záručním listem, pokud je přiložen. Níže uvádíme kontakty na vybrané autorizované servisy.
• Robotický vysavač značky CleanMate, Hobot, Grillbot, Moneaul, Neato zašlete spolu s popisem závady a kopií faktury na adresu: BLAKAR trading s.r.o., Azalková 1272 Jesenice u Prahy 252 42 Horní Jirčany. Vysavač zasílejte vyčištěný, jinak vám bude servis účtovat za vyčištění. Další informace o záručním servisu získáte na tel. 774 737 789, 606 839 644, nebo emailem na servis@blakar.cz.
• Robotický vysavač značky iRobot zašlete na servisní středisko na adresu: Certus Mercatus s.r.o. K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9, spolu s popisem závady a kopií faktury, která Vám byla vystavena. Pokud vysavač nebude vyčištěný bude Vám servis účtovat 250,- Kč za jeho vyčištění.  Robotické vysavače iRobot mají zajištěný svoz, kdy si pro reklamovaný vysavač přijede přepravní služba a opravený přiveze zase zpět. Další informace získáte na tel. 245 001 740, kde Vám specialisté z oddělení technické podpory poradí, případně můžete poslat e-mail na reklamace@mercatus.cz.
• Pro ostatní značky robotických vysavačů, robotické sekačky a bazénové vysavače Vám na telefonním čísle 602783244 nebo emailu info@arobot.cz rádi sdělíme příslušné servisní středisko.
7.8. Druhou možností je poslat reklamované zboží na adresu Arobot.cz Ing. Richard Kráčalík, Stráně 516, Zlín 760 01 spolu s popisem závady a kopií faktury. Následně zajistíme opravu zaslaného zboží a emailem potvrdíme zákazníkovi reklamačním protokolem zahájení opravy. Zásilky s reklamovaným zbožím nezasílejte na dobírku! Proces vyřízení reklamace vyžaduje cca 10 pracovních dní na vyřízení. Termín vyřízení se může také prodloužit. Maximální doba vyřízení reklamace je 30 dní dle zákona.
7.9. Záruční doba na robotické vysavače, robotické sekačky, bazénové vysavače je 24 měsíců (pokud není uvedena nebo přikoupena delší) a začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje na zjevné výrobní vady a nefunkční součásti. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené nevhodným používáním, přetěžováním přístroje, na rozbití nebo narušení přístroje nevhodnou a neopatrnou manipulací nebo použitím nepřiměřené síly a na opotřebení přístroje běžným používáním a čištěním. Na originální příslušenství, neboli spotřební zboží k těmto výrobkům je z důvodu kratší životnosti poskytována záruční doba 6 měsíců od zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním a poškození způsobené nevhodným zacházením.
7.10. Je vhodné zboží zasílat v patřičně vyhovujícím přepravním obalu, aby přepravou nemohlo dojít k případnému mechanické poškození zboží vlivem nedostatečného balení. Zboží zasílá spotřebitel do reklamace na vlastní náklady, dodavatel zasílá zboží zpět z reklamace rovněž na vlastní náklady.