Nákupní řád internetového obchodu AROBOT – robotické vysavače, robotické sekačky, bazénové vysavače


<p align="center" dir="ltr"><font color="#000000">OBCHODNÍ PODMÍNKY </font></p> <p align="center" dir="ltr"><font color="#000000">obchodní společnosti AROBOT<br />Ing. Richard Kráčalík<br />Zahradní čtvrť 920 Luhačovice 763 26 Česká republika<br />identifikační číslo: 10571060<br /><a href="mailto:info@arobot.cz">info@arobot.cz</a>, <a href="mailto:objedn%E1vky@arobot.cz">objednávky@arobot.cz</a>, <a href="mailto:servis@arobot.cz">servis@arobot.cz</a> <br />tel. 602 783 244<br />pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese <a>www.arobot.cz</a></font></p><font color="#000000"> <p align="left" dir="ltr"><br />1.&nbsp; ÚVODNÍ USTANOVENÍ<br />1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti AROBOT, se sídlem Zahradní čtvrť 920 Luhačovice 763 26, identifikační číslo: 10571060, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)&nbsp; uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese <a>www.arobot.cz</a>, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).<br />1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese <a>www.arobot.cz</a> (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. <br />1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.<br />1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. <br />1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.</p> <p align="left" dir="ltr"><br />2. UŽIVATELSKÝ ÚČET<br />2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.<br />2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.&nbsp; Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.<br />2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.<br />2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.<br />2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).<br />2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.</p> <p align="left" dir="ltr"><br />3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY<br />3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží . Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.&nbsp; Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. <br />3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží . Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.<br />3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:<br />3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),<br />3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a<br />3.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).<br />3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a&nbsp; opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce&nbsp; (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).<br />3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).<br />3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. <br />3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.<br />3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.<br /></p></font> <p> </p>